Gedragregels

DOEL

GRENSWACHTERS is een voetbalvereniging die open staat voor iedereen die op sportieve wijze in verenigingsverband sport wil bedrijven. GRENSWACHTERS beoogt met het opstellen van deze gedragscode en onderliggende regels een sfeer te creëren waarin iedereen – van jong tot oud – zich veilig en prettig voelt en zich als een waardig lid van onze familievereniging gedraagt.

UITGANGSPUNTEN

Sporten in het algemeen en voetballen in het bijzonder is een activiteit waar meer achter zit dan alleen bewegen. Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen; sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

Als een rode draad door deze uitgangspunten loopt: sportiviteit, respect en gezamenlijkheid.

GRENSWACHTERS is een voetbalvereniging die open staat voor iedereen die op sportiviteit wijze in verenigingsverband wil voetballen. GRENSWACHTERS staat open voor iedereen.

We sporten met elkaar; sporten doe je samen ook met de tegenstander. De speler is er voor het team en het team is er voor de speler.

Lid zijn van GRENSWACHTERS is meer dan alleen voetballen. Alle leden, ouders of verzorgers van jeugdleden dienen bereid te zijn om (gevraagd of ongevraagd) naar vermogen verenigingstaken te verrichten. Hierbij valt te denken aan:

–         Het verrichten van bardiensten;

–         Het verrichten van onderhoud- en/of schoonmaakwerkzaamheden.

–         Trainen/ begeleiden van jeugdteams

–         Meehelpen bij de organisatie en uitvoering van activiteiten/ acties

Respect opbrengen voor anderen. Ieder lid van GRENSWACHTERS dient zich derhalve te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel. Pesten wordt niet getolereerd. Daarnaast is er respect voor andermans eigendommen. Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling.

Voor het gebruik van alcohol in de kantine is een specifiek bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ opgesteld, waaraan een ieder die gebruik maakt van de kantine zich dient te houden. Roken is niet toegestaan in de kantine tijdens jeugdactiviteiten en niet toegestaan in de kleedkamers. Vanaf juli 2008 mag er ook niet meer gerookt worden in de kantine.

Overtredingen van de gedragscode kunnen leiden tot sancties. Afhankelijk van de ernst van de overtreding zal het bestuur/ commissie passende maatregelen nemen. Een GRENSWACHTERS lid spreekt zijn/ haar medelid aan als deze de gedragsregels overtreedt.

COMMUNICATIE

Het op papier zetten van een gedragscode is niet voldoende. Praten over gedragsregels en (doen) handhaven is zeker zo belangrijk om ervoor te zorgen dat het gaat leven, wordt uitgedragen en wordt nageleefd. Aan het begin van het lidmaatschap ontvangt het lid/ ouder verzorgers van het lid een exemplaar van deze gedragscode, of kan deze verkrijgen bij het bestuur. De gedragscode wordt ook gepubliceerd op de GRENSWACHTERS  website – www.vvgrenswachters.nl

SANCTIES

Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties. Een gedragscode met regels is bedoeld om te worden toegepast. Normaliter gaat het GRENSWACHTERS bestuur er van uit dat iedereen zich volgens de regels gedraagt; helaas komen overtredingen toch regelmatig voor.

Afhankelijk van de ernst van de overtreding zal het bestuur/ de leiding passende maatregelen nemen, teneinde de overtreder te corrigeren. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Elke strafmaatregel – zoals een berisping, niet-spelen, opvoedkundige maatregel, naar huis sturen, etc. -wordt door de leiding gemotiveerd en zo spoedig mogelijk afgehandeld. In ernstige gevallen wordt het GRENSWACHTERS bestuur ingelicht en zal de te nemen strafmaatregel in overleg met de leiding worden genomen. Bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie.

ALGEMENE REGELS

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, zijn er twee zaken die apart genoemd dienen te worden:

Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Men dient ze met mate te gebruiken en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. In het bijzijn van jeugd dient men zich bewust te zijn van het slechte voorbeeld voor kinderen bij het gebruik van alcohol en tabak.

Roken is niet toegestaan in de kantine tijdens jeugdactiviteiten en niet toegestaan in de kleedkamers. Vanaf juli 2008 geldt een algeheel rookverbod in de kantine.

Drugsbezit en -gebruik in en om het sportcomplex is verboden. Dit geldt eveneens voor wapens. Het overtreden van deze regels leidt ten alle tijde tot ontzegging van de toegang.

Verder gelden de volgende algemene normen en waarden:

De leden van GRENSWACHTERS voldoen op tijd de contributie via de verplichte automatische betalingsprocedure. Bij achterstand van de contributiebetaling neemt het betreffende lid niet deel aan de trainingen en speelt hij/ zij geen wedstrijden.

De leden van GRENSWACHTERS zijn actieve leden die, in welke vorm dan ook, een extra bijdrage aan de vereniging leveren. Ieder doet dit naar vermogen en mogelijkheden. Het lidmaatschap van GRENSWACHTERS is meer dan voetballen en trainen alleen.

Leden van GRENSWACHTERS accepteren het gezag van de scheidsrechter en waarderen zijn rol.

Leden van GRENSWACHTERS behandelen materiaal, velden en gebouwen alsof het van henzelf is.

Respect opbrengen voor anderen. Ieder lid van GRENSWACHTERS dient zich derhalve te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel. Leden van GRENSWACHTERS tonen in woord en gedrag respect voor andere leden, vrijwilligers, medespelers en tegenstanders. Pesten wordt niet getolereerd.

Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendommen. Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling. Bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie.

Voor het gebruik van de kantine is een specifiek bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ opgesteld, waaraan een ieder die gebruik maakt van de kantine/clubhuis zich dient te houden.

Een verenigingslid dient zijn/haar medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.

Ieder lid van GRENSWACHTERS dient zich te houden aan de aan hem/haar door de vereniging of door de KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de door hem/haar gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.

REGELS VOOR HET VERENIGINGSGEBOUW EN DE KANTINE

“Noppen” schoenen zijn niet toegestaan in de kantine.

Roken is niet toegestaan in de kantine.

Rommel die we maken ruimen we zelf op, d.w.z. glazen inleveren bij de bar, afval in de vuilnisbakken, en andere rommel op de vloer, etc.

Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. Op het terras zitten is geen probleem, maar breng dan wel de glazen/ kopjes terug naar de bar.

Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels, podium, etc.

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of op het terrein van de vereniging.

Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.

Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan:

–        Personen jonger dan 16 jaar

–        Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie

–        Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

–        Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen; op basis daarvan kan het verstrekken van alcoholhoudende drank worden geweigerd door het barpersoneel.

–        Leidinggevenden en barmedewerkers drinken geen alcoholhoudende drank tijdens hun bardienst.

Agressief of ander normafwijkend gedrag in de kantine wordt niet getolereerd en leidt tot ontzegging van de toegang.

REGELS VOOR OP EN ROND DE VELDEN

Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus rond het veld als je naar de andere kant moet.

Blijf achter de hekken/ reclameborden tijdens een wedstrijd.

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.

Accepteer zonder tegenspreken het gezag van de scheidsrechter, de leiding van het team en van bestuursleden en kaderleden.

REGELS VOOR OP EN ROND HET SPORTCOMPLEX

Fietsen en brommers worden in/ bij de fietsenstalling geplaatst.

Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.

De toegangen naar de velden worden in verband met de veiligheid (zoals ambulance verkeer) vrijgehouden.

Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.

REGELS VOOR TRAINERS EN LEIDERS

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leider van toepassing.

Je hebt een voorbeeldfunctie voor je team, handel als zodanig.

Je hebt respect voor spelers, ouders, scheidsrechter, grensrechters en tegenstanders.

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.

Gebruik geen alcohol en rook niet tijdens het uitvoeren van je functie.

Je bent op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.

Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan de betreffende commissie en indien van toepassing ouders.

Bij uit- en thuiswedstrijden wijs je spelers aan voor het schoonmaken van de kleedkamers (thuis ook van de tegenstander) en controleert dit.

Je bent verantwoordelijk voor het afsluiten van de kleedkamer en het in bewaring nemen van (kostbare) spullen van de spelers.

Je zorgt voor toezicht in kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden totdat alle spelers gereed zijn.

Je neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club worden georganiseerd, waarbij jouw aanwezigheid gewenst is.

Je bent verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen etc.).

Je ontvangt de leider(s) van de tegenpartij en de scheidsrechter.

Je verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.

REGELS VOOR SPELERS

Afspraken in clubverband nakomen

Besluiten scheidsrechters accepteren

Meedoen aan acties en evenementen

Sportief gedragen in en buiten het veld

Tegenstanders na de wedstrijd een hand geven

Kleedkamer en clubhuis schoon achterlaten Een daartoe door leider of trainer aangewezen verenigingslid draagt bij toerbeurt zorg voor het ordentelijk achterlaten van de door hem/haar en zijn/haar teamgenoten gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en de gebruikte spelmaterialen.

Tassen en fietsen op de bestemde plaatsen

Douchen is na de training en na een wedstrijd verplicht

Altijd trainen; bij verhindering afmelden

Verbod op metalen/stalen noppen onder voetbalschoenen pupillen-junioren.

Naar vermogen vrijwilligerswerk doen

WAT WIJ VERWACHTEN VAN VRIJWILLIGERS

Voor alle vrijwilligers, wel of niet voetbal betrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen bij het toepassen van de gedragscode.

De vrijwilliger:

Is verplicht om toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.

Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de (jeugd)leider van betreffende team of indien dit niet mogelijk is met de voorzitter van de (jeugd)commissie.

Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich ten alle tijden sportief.

Heeft respect voor anderen.

Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.

Is zuinig op kleding en materialen van GRENSWACHTERS

WAT WIJ VERWACHTEN VAN OUDERS/VERZORGERS VAN JEUGDSPELERS

Ouders zijn voor, met name jeugdspelers, het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter ouders zich aan afspraken over gedrag houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. Daarom staan hieronder een aantal afspraken die van toepassing zijn voor ouders van jeugdleden:

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouder van toepassing.

U blijft tijdens de wedstrijd buiten het speelveld.

U geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld dus discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van wie dan ook, kan niet.

GRENSWACHTERS heeft trainers en leiders. Zij bepalen de gang van zaken rond een team. Hebt u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, geef dit dan door aan de teambegeleiding. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met een van de kaderleden of de jeugdvoorzitter.

Verder zijn de volgende attentie punten van belang:

U moedigt de spelers positief aan.

U helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.

U zorgt ervoor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd.

U ziet erop toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.

U controleert (bij jonge spelers) of alle voetbalbenodigdheden in de tas zitten: kleding, schoenen, douchespullen.

U voldoet op tijd de contributie via de verplichte automatische betalingsprocedure.

U kunt zich als vrijwilliger op verschillende manieren dienstbaar maken voor de club. Meld u aan bij de leiding.

Stimuleer uw kinderen tot meedoen.

Leer uw kinderen de clubregels.

Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn beste (team)supporter te zijn.

Wees positief langs de lijn (voorbeeldfunctie).

Respecteer besluiten van de scheidsrechters.

Bespreek problemen met de juiste mensen.

Doe naar vermogen vrijwilligerswerk.

Scoren met cookies! Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid. Doelpunt!  Meer info